Poticaj za poslodavce

Redovni poticaji:

Naknada u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje – Poslodavcu koji zapošljava osobu s invaliditetom određuje se za tu osobu novčani poticaj u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje. Visina ovih doprinosa određuje se prema obračunatom i uplaćenom doprinosu sukladno propisima za obvezna osiguranja.

Naknada razlike radi smanjenog učinka – poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom, koja zbog svog invaliditeta ne može obavljati količinski opseg posla kao i zdravi radnik, ima za tu osobu pravo na naknadu zbog smanjenog radnog učinka. Količinski opseg posla se utvrđuje prema prosječnim mogućnostima zdravih radnika. Poslodavcu se nadoknađuje postotak plaće koji odgovara postotku nepostignute norme. Za smanjeni radni učinak sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.

Sufinanciranje troškova osobnog asistenta – pomagača u radu – poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja privremeno ili trajno pomaže osobi s invaliditetom u obavljanju određenih aktivnosti koje zbog vrste stupnja invaliditeta osoba s invaliditetom ne može samostalno izvoditi.

Poslodavcu se sufinanciraju troškovi za osobnog asistenta prema stvarno utrošenom radnom vremenu, ali najviše do 50% najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena naredbom Ministra financija. Za sufinanciranje troškova osobnog asistenta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.

Posebni poticaji

Jednokratna materijalna davanja – obrazovanje osoba s invaliditetom – pravo na jednokratna materijalna davanja obuhvaća obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom i obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom – poslodavac koji uputi kod njega zaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje, ili sam provodi obrazovanje ima pravo na 60% iznosa troškova obrazovanja. Obrazovanje može trajati najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva. Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru jednom po zaposleniku. Iznimno, poslodavac može ponovno koristiti ovu mjeru za istog zaposlenika, ukoliko se ukaže potreba radi prirode posla i uvođenja novih tehnologija.

Obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u cilju zapošljavanja – poslodavac koji um tijeku pripreme za zapošljavanje uputi nezaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje ima pravo na 60% troškova obrazovanja. Obrazovanje može trajati najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva. Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru jednom po zaposleniku. Poslodavac je obvezan u roku 60 dana po završetku obrazovanja zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom s  invaliditetom.

Sredstva za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba – poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.Trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe. Poslodavac podnosi Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta.

Sredstva za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba – poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu tehničke prilagodbe radnog mjesta, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada za tu osobu. Pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta ima i osoba koja se samozapošljava. Trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe. Poslodavac podnosi Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada.

Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom – poslodavac koji je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom ima pravo na subvencioniranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s bankom. Subvencioniranje kamate traje do otplate kredita pod uvjetom da na kupljenom sredstvu radi osoba s invaliditetom. Poslodavac po odobrenom kreditu podnosi Fondu pismeni zahtjev za subvencioniranje kamata.

Sufinanciranje troškova radnog terapeuta – Poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja pomaže u savladavanju radnog procesa (radni terapeut) osobi s invaliditetom, za razdoblje od 4 mjeseca od dana zaključenja ugovora o radu. Poslodavcu se sufinanciraju troškovi radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom vremenu. Za sufinanciranje troškova radnog terapeuta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.

Potpora za zapošljavanje HZZ  Potpore za samozapošljavanje HZZ